RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO w Zębowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ZSPiP w Zębowie jest: Dyrektor ZSPiP w Zębowie z siedzibą: Zębowo ul. Długa 1, 64-310 Lwówek, tel.: 61 44 13 678 e-mail: szkolazebowo@o2.pl

 1. Inspektor ochrony danych (IOD).

W sprawach ochrony danych osobowych przetwarzanych w ZSPiP w Zębowie Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować korzystając z:

 1. poczty elektronicznej -pisząc na adres e-mail: iod.zspipzebowo@gmail.com
 2. poczty tradycyjnej, pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci lub osób, dla których jesteście opiekunami prawnymi na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: przepisów art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996), przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 z późn. zm.) i wszelkich aktów wykonawczych związanych z ww. przepisami;
 2. zawartych umów;
 3. udzielonych zgód

w związku z zapisami art.: 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz e rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZSPiP w Zębowie;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami ZSPiP w Zębowie;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci lub osób, dla których jesteście opiekunami prawnymi przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorca danych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III.2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub osób, dla których jesteście opiekunami prawnymi,mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2.  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZSPiP w Zębowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor ZSPiP w Zębowie.
 3. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci lub osób, dla których jesteście opiekunami prawnymi,będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III.2.

 • Prawa osób, których dotyczą dane.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub osób, dla których jesteście opiekunami prawnymi,przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 5. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 7. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 8. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Uwaga! Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie określonym w art. 17 ust. 3 rozporządzenia o ochronie danych „RODO”;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZSPiP w Zębowie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka lub osoby, dla której jesteście opiekunami prawnymi, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
 • Pani/Pana dane oraz dane osobowych Państwa dziecka lub osoby, dla której jesteście opiekunami prawnymi,mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.